ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Adatvédelmi tájékoztató: 

Az rnr.hu internetes honlap (továbbiakban: Honlap) üzemeltetője Az RNR Művészeti Ügynökség és Produkciós Iroda Kft., székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 40. 1/1. Cg.: 01-09-392365; (továbbiakban “Üzemeltető”) A Honlap látogatásával és használatával Ön, mint Felhasználó elfogadja (a továbbiakban: Felhasználó) az alábbi felhasználási feltételeket és adatvédelmi irányelveket.

I. Általános Feltételek 

A szolgáltatást az Üzemeltető nyújtja, mellyel kapcsolatban a Felhasználó megértette és elfogadja az alábbiakat: - a Honlap látogatása ingyenes és személyes adatok megadása nem szükséges hozzá - a Honlap használata (tartalom feltöltése) regisztrációhoz kötött, melynek során a Felhasználó köteles megadni az következő személyes adatokat (név, e-mail cím, telefonszám, adóazonosító-jel) az adatok szolgáltatása önkéntes - az Üzemeltetőt haladéktalanul értesíti a Felhasználót személyes adatait érintő minden jogosulatlan használatról - azt, hogy a Felhasználó szerződéskötési képessége nem korlátozott Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon Felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek. A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető levéltartalom valamint a profiljában feltüntetésre kerülő vagy általa közzétett adatok, információk, fotók az Üzemeltető vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti. Amint az Üzemeltető tényleges tudomást szerez a vélelmezett félrevezető azonosító használatáról vagy egyéb visszaélésről, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja. 

II. Tartalom átvételének szabályai, szerzői jogi rendelkezések 

A Honlapra feltöltött minden tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, a tartalom felhasználására és annak engedélyezésére kizárólag az Üzemeltető jogosult. A Honlapon az Üzemeltető által közzétett tartalmakat felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szerzői jogi tv.) keretein belül lehetséges. A Felhasználó teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a Honlapon elhelyez, ideértve elsődlegesen, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat és bármely tartalom következményeit is. Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a honlapra feltöltött minden egyes szöveges és képi tartalmaira (pl: arckép) a feltöltéssel egyidejűleg, kizárólagos, határozatlan időre szóló, területi korlátozástól mentes, ellenszolgáltatás nélküli, harmadik személyekre átruházható felhasználási jogot enged az Üzemeltető részére. Az Üzemeltető a feltöltött tartalmakat a felhasználási jog keretében jogosult területi és időbeli korlátozás nélkül, részben vagy egészben felhasználni, terjeszteni, többszörözni, átdolgozni vagy átruházni, arra harmadik személynek engedélyt adni vagy bármely egyéb ismert felhasználási módon használni. A Felhasználó a felhasználási díjról a tartalom feltöltésével egyidejűleg kifejezetten lemond. Az Üzemeltető kizárja felelősségét a tartalommal való bármely igényérvényesítés esetén, a tartalmat feltöltő Felhasználó a feltöltéssel korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállal bármely jogszabálysértés vagy egyéb igényérvényesítés miatt eljáró szervektől vagy harmadik személyektől érkező igények esetére, egyben a tartalom feltöltése előtt köteles gondoskodni a tartalom közzétételéhez szükséges minden engedély és jogosultság megszerzéséről. Az Üzemeltető a Honlapon közzétett információkat, adatokat, tartalmakat jogosult, de nem köteles ellenőrizni. Az Üzemeltető, mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért. Felhasználó megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben az Üzemeltető minden értesítés nélkül törölheti a Felhasználót. III. Szavatosság kizárása Az Üzemeltető és annak társvállalatai, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak minden felelősséget az elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért vagy rendelkezésre állásáért. Az Üzemeltető kizár bármely és minden felelősségét a Felhasználók által tanúsított magatartásért. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő károkért. A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak védelme érdekében. 

III. Kártalanítás, kártérítés 

A Honlap letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését Üzemeltető kizárja. A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. Honlapon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében az Üzemeltető minden felelősséget kizár. Felhasználó vállalja, hogy az Üzemeltetőt kártalanítja minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a Felhasználónak a Honlap-használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben az Üzemeltető írásban értesíti Felhasználó az igényről, perről vagy eljárásról. 

IV. Adatvédelmi tájékoztató 

A Felhasználónak regisztráció során megadott személyes adatai az Üzemeltető nyilvántartásába kerülnek. A Felhasználó a regisztrációval kifejezett hozzájárulását adja személyes adatainak az Üzemeltető általi nyilvántartásához és kezeléséhez. Az adatkezelés célja: az Üzemeltető casting tevékenységével kapcsolatos adatbázis építése, továbbá ezekhez való hozzájárulásod esetén marketing célú felhasználás, hírlevél küldés, közvetlen üzletszerzési célokra való felhasználás. A regisztrációs adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. A regisztrációs adatokat a Felhasználó bármikor módosíthatja. Az Üzemeltető az adatbázissal kapcsolatosan minden óvintézkedést megtesz, hogy a Felhasználóra vonatkozó információkat biztonságos környezetben tárolja. Személyes adatokat a jelen dokumentumban megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében az Üzemeltető megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége. 

Jelen felhasználási feltételek elfogadásával a Felhasználó hozzájárul, hogy az általa önként megadott adatokat az Üzemeltető feldolgozza és törvény által meghatározott feldolgozott adatformában casting tevékenységének folytatása során felhasználja. A regisztrációs adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995.évi CXIX. törvény alapján történik. 

A Felhasználó adatainak kezeléséről bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhet, kérheti adatai helyesbítését vagy indoklás nélkül, azonnali törlését az adatkezelőnél.